නාඩි සෙට් එක

Tuesday, October 8, 2019

දුම් දමන ජීවිතදහඩියෙන් පෙඟුණු මිනිස්සු
පිඹිමින් උඩ බොත්තම් ගලවාගෙන ශර්ට් අස්සට
දුම් දමන ප්ලේන්ටිය - අනුපානයට සිකැරට්ටුවක් දල්වා
බ්ලොග්ගල් අට්ටි දෙකකට - හරහට බැලන්ස් වූ ලෑලි බංකුවේ ඉදගෙන
කරති වාද ළඟ එන කතිර හටන ගැන

බලමින් අත බැදි ඔරලෝසුව
තබමින් බාගයට ඉවර කළ කහට බැඳි කෝප්පය අහකට
දුවයි කඩිමුඩියේ - වැස්සට පිරී  ඉතිරුණු පාරේ කාණු උඩින් පැනගෙන
ආවත් හයේ මහවට - නැතිලු අදත් කෝච්චි
අපරාදේ ප්ලේන්ටියේ ඉතුරු බාගය...    


3 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...