නාඩි සෙට් එක

Friday, May 15, 2015

වියපත් වෙසඟන රෑ තවම තරුණයි සල්ලාල දෙනෙතට
නුරා ගිනි නැවිලේද සුරා සොඬ ඇසකට
තරබාරු මුදලාලි සයිමන් නැතත් අද පැයකට
නාට්ටාමි පිටකින් ගත්තු පන්සීය වටී මට ගමකට

පාට වැඩි කියුටෙක්ස් රැළි ඇඟිලි කැත වහන්ට
වයසට සැලෙන තොල් ලිප්ස්ටික් ලා මකා ගන්ට  
එල්ලෙන පයෝදර ඉහළට කර එල්ලගන්ට  
පේමන්ට් බලාගෙන අඩන තන පුඩුව පේන්නට  

කඩල ගොට්ටක් අරගෙන යන්නත් හිතයි දෝණිට
අහුඋනොත් ඒකත් ගනියි මහ එකා බයිටට
සන්තෝසම් මුදල් දෙන ලියන මහතැන් ආවට
දුන්නෙත් නෑ කාසි උන්ගෙත් පර්ස් බර නෑ ඕසෙට

දිගු දෑස් කෝල බැල්මන් නැතත් කම් නෑ මෙතැනට
ඕනෑ ගුලක් විතරයි අසංවර ලිඟුවට
ආටා එකත් කදිමයි ලිහිල් සළු ගලවන්ට
සිලික් ඇතිරිලි සුදු රෙදි ලැබෙයි මළගම දාට  


ප්‍රස්තුතය - ආමර් විදියේ සුරා සැලක් අසළ රැයෙහි සරනා ගණිකාවක්
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...